Obsah aktuálního čísla časopisu Supplmentum 2 / 2016


Sekvenční podání nových léků po selhání docetaxelu u nemocných s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty
Komentář ke studii – MUDr. Kateřina Kubáčková

Potenciální přínos rychlého poklesu PSA v rozpoznání primární rezistence k abirateronu a enzalutamidu
Komentář ke studii – Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Účinnost cabazitaxelu u pacientů s karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci je nezávislá na přítomnosti AR-V7 v cirkulujících nádorových buňkách
Komentář ke studii – Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Trvání odpovědi na androgen-deprivační léčbu a účinnost hormonální léčby 2. linie, docetaxelu a cabazitaxelu u metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Cabazitaxel a abirateron acetát po selhání docetaxelu v léčbě pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty
Komentář ke studii – MUDr. PharmDr. Jan Dvořák

Flare fenomén prostatického specifického antigenu při léčbě cabazitaxelem
Komentář ke studii – MUDr. Jana Katolická


Číst toto číslo online »

Vydáno online

Pokyny pro autory

  • Rozsah příspěvku není pevně určen, jedná se pouze o doporučení. Podle typu sazby tvoří přibližně 3 normostrany (NS) textu 1 tiskovou stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znaků včetně mezer).
  • Obrázky, schémata, tabulky, rtg snímky apod. mohou být dodány v elektronické formě nebo na papíře. U grafů a schémat stačí i jednoduchý návrh nakreslený tužkou – grafickou úpravu zajistíme v redakci.
  • Příspěvek přijatý k publikaci bude honorován.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky