Kdy zahájit a kdy ukončit antifibrotickou léčbu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou?

Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Idiopatická plicní fibróza (IPF) je chronické plicní onemocnění nejasné příčiny, které je charakterizováno progresivními změnami plicní architektury vedoucími ke kašli a dušnosti a následně až k selhání plic a úmrtí. Průběh IPF je obtížně předvídatelný – u některých pacientů je progrese onemocnění relativně pomalá, zatímco u jiných je průběh onemocnění rychlý a dramatický. Medián přežití neadekvátně léčených pacientů s IPF dosahuje pouze 3–5 let, což je srovnatelné s prognózou některých malignit.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Vydáno online

Pokyny pro autory

  • Rozsah příspěvku není pevně určen, jedná se pouze o doporučení. Podle typu sazby tvoří přibližně 3 normostrany (NS) textu 1 tiskovou stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znaků včetně mezer).
  • Obrázky, schémata, tabulky, rtg snímky apod. mohou být dodány v elektronické formě nebo na papíře. U grafů a schémat stačí i jednoduchý návrh nakreslený tužkou – grafickou úpravu zajistíme v redakci.
  • Příspěvek přijatý k publikaci bude honorován.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky