Účinnost agomelatinu v dávce 25–50 mg na funkční parametry u pacientů s velkou depresivní poruchou

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Agomelatin (Valdoxan) je syntetický analog melatoninu, který působí jako agonista melatoninových receptorů MT1 a MT2 a antagonista serotoninových receptorů 5-HT2C. Svým mechanismem účinku se agomelatin odlišuje od velké části schválené medikace určené pro terapii velké depresivní poruchy (MDD). Antidepresivní účinek agomelatinu byl dokumentován v celé řadě klinických studií, které tento lék porovnávaly s placebem nebo jinými antidepresivy. Agomelatin je pacienty dobře snášen.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pro autory

  • Rozsah příspěvku není pevně určen, jedná se pouze o doporučení. Podle typu sazby tvoří přibližně 3 normostrany (NS) textu 1 tiskovou stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znaků včetně mezer).
  • Obrázky, schémata, tabulky, rtg snímky apod. mohou být dodány v elektronické formě nebo na papíře. U grafů a schémat stačí i jednoduchý návrh nakreslený tužkou – grafickou úpravu zajistíme v redakci.
  • Příspěvek přijatý k publikaci bude honorován.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky