Výskyt kardiovaskulárních příhod při terapii inhibitory SGLT-2 u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – metaanalýza

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru 2. typu (SGLT-2) jsou novou skupinou perorálních antidiabetik. Mechanismus jejich účinku spočívá v blokádě receptoru zodpovědného za reabsorpci většiny glukózy z proximálního tubulu, tj. v indukci glykosurie, přičemž tento účinek je nezávislý na množství β-buněk, sekreci inzulinu či inzulinové senzitivitě. Inhibitory SGLT-2 účinně snižují nejen hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c), ale i krevní tlak (TK) a tělesnou hmotnost, jejich podávání je však spojeno rovněž se zvýšeným rizikem diabetické ketoacidózy a urogenitálních infekcí.

Co se týká kardiovaskulární (KV) bezpečnosti inhibitorů SGLT-2, při terapii empagliflozinem bylo v rozsáhlé studii EMPA-REG Outcome pozorováno signifikantní snížení rizika kompozitního ukazatele (úmrtí z KV příčin, nefatálního infarktu myokardu a cévní mozkové příhody). Není však jasné, zda lze tento přínos vztahovat k celé třídě inhibitorů SGLT-2, nebo pouze k empagliflozinu.

Komentář ke studii

specificprof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pro autory

  • Rozsah příspěvku není pevně určen, jedná se pouze o doporučení. Podle typu sazby tvoří přibližně 3 normostrany (NS) textu 1 tiskovou stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znaků včetně mezer).
  • Obrázky, schémata, tabulky, rtg snímky apod. mohou být dodány v elektronické formě nebo na papíře. U grafů a schémat stačí i jednoduchý návrh nakreslený tužkou – grafickou úpravu zajistíme v redakci.
  • Příspěvek přijatý k publikaci bude honorován.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky