Celkové přežití pacientek s karcinomem ovarií léčených bevacizumabem v kombinaci se standardní chemoterapií

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Karcinom ovarií patří k onkologickým diagnózám se špatnou prognózou. Až do roku 2011 byl standardem léčby chirurgický výkon následovaný adjuvantní chemoterapií (CHT) karboplatinou a paklitaxelem. Klinické studie však ukázaly, že přidání bevacizumabu ke standardní CHT prodlužuje přežívání bez progrese onemocnění (PFS). Ve studii ICON7 měly z kombinační léčby prospěch hlavně pacientky s vysokým rizikem progrese – medián PFS u nich dosahoval 18,1 měsíce v porovnání se 14,5 měsíce u pacientek na standardní CHT. Toto sdělení přináší údaje o celkovém přežití (OS) pacientek ze studie ICON7.

Komentář ke studii

MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pro autory

  • Rozsah příspěvku není pevně určen, jedná se pouze o doporučení. Podle typu sazby tvoří přibližně 3 normostrany (NS) textu 1 tiskovou stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znaků včetně mezer).
  • Obrázky, schémata, tabulky, rtg snímky apod. mohou být dodány v elektronické formě nebo na papíře. U grafů a schémat stačí i jednoduchý návrh nakreslený tužkou – grafickou úpravu zajistíme v redakci.
  • Příspěvek přijatý k publikaci bude honorován.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky