Dlouhodobá bezpečnost a účinnost abataceptu v terapii pacientů s revmatoidní artritidou, u nichž selhala anti-TNF-α léčba

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Revmatoidní artritida (RA) je chronické progresivní onemocnění, které vyžaduje dlouhodobou léčbu. Je proto důležité znát bezpečnost a klinickou účinnost léků užívaných v terapii RA v dlouhodobém časovém horizontu.

V 1. linii biologické léčby RA se běžně užívají anti-TNF-α léky. Nezanedbatelný podíl pacientů však na tuto terapii neodpovídá, nesnáší ji nebo odpověď na léčbu časem ztrácí. U takových nemocných je následně možná léčba jiným anti-TNF-α lékem, nebo převedení na terapii lékem s jiným mechanismem účinku.

Abatacept je fúzovaný protein, působící jako inhibitor kostimulace druhého signálu nutného k aktivaci T-lymfocytů. Ve studii ATTAIN byla prokázána jeho účinnost (zvýšení četnosti léčebných odpovědí podle kritérií ACR 20, snížení skóre DAS28) ve srovnání s placebem v průběhu šestiměsíční léčby pacientů s RA předléčených inhibitory TNF-α; 18měsíční otevřená extenze této studie potvrdila setrvalou účinnost abataceptu. Pacienti byli poté nadále sledováni – zde jsou prezentovány výsledky studie ATTAIN po 5 letech.

Komentář ke studii

MUDr. Liliana Šedová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pro autory

  • Rozsah příspěvku není pevně určen, jedná se pouze o doporučení. Podle typu sazby tvoří přibližně 3 normostrany (NS) textu 1 tiskovou stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znaků včetně mezer).
  • Obrázky, schémata, tabulky, rtg snímky apod. mohou být dodány v elektronické formě nebo na papíře. U grafů a schémat stačí i jednoduchý návrh nakreslený tužkou – grafickou úpravu zajistíme v redakci.
  • Příspěvek přijatý k publikaci bude honorován.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky