Celkové přežití pacientů s pokročilým neuroendokrinním tumorem pankreatu – nepřímé porovnání výsledků léčby everolimem, sunitinibem a placebem

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Pankreatické neuroendokrinní tumory (pNET) jsou poměrně vzácné nádory (jejich incidence se pohybuje okolo 2,2/1 000 000) vycházející z difuzních neuroendokrinních buněk diseminovaných v pankreatu. Jejich charakteristickou vlastností je, vzhledem k endokrinní diferenciaci nádorových buněk, schopnost produkovat, hromadit a uvolňovat biologicky aktivní látky hormonální povahy.

Volba léčebné strategie se odvíjí od rozsahu onemocnění, výsledku histologického vyšetření a individuálních příznaků. Pokud je tumor resekovatelný, je metodou volby chirurgická léčba, která jediná může vést k vyléčení. I u pokročilých nádorů však lze vhodně zvolenými způsoby léčby dosáhnout prodloužení přežití a zachování dobré kvality života, a to i v případech generalizovaného onemocnění. U funkčních nádorů provázených hypersekrecí různých hormonů je indikována léčba somatostatinovými analogy (octreotidem, lanreotidem), která může u vybraných skupin pacientů také oddálit progresi onemocnění. Úloha chemoterapie v léčbě pNET je spíše okrajová.

Komentář ke studii

MUDr. Pavel Vítek, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pro autory

  • Rozsah příspěvku není pevně určen, jedná se pouze o doporučení. Podle typu sazby tvoří přibližně 3 normostrany (NS) textu 1 tiskovou stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znaků včetně mezer).
  • Obrázky, schémata, tabulky, rtg snímky apod. mohou být dodány v elektronické formě nebo na papíře. U grafů a schémat stačí i jednoduchý návrh nakreslený tužkou – grafickou úpravu zajistíme v redakci.
  • Příspěvek přijatý k publikaci bude honorován.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky