Afatinib vs. pemetrexed + cisplatina v 1. linii léčby pacientů s pokročilým karcinomem plic s aktivačními mutacemi EGFR – studie LUX-Lung 3

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Afatinib je zástupcem nové generace tyrosinkinázových inhibitorů s duálním účinkem – ireverzibilně inhibuje receptor pro humánní epidermální růstový faktor typu 2 (HER2) a současně i receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR). Afatinib vykazuje aktivitu vůči nemutované (wild- -type) i mutované formě EGFR, a to včetně mutace T790M.

Otevřená randomizovaná studie III. fáze LUX-Lung 3 srovnává afatinib v dávce 40 mg 1x denně per os oproti chemoterapii kombinací pemetrexed + cisplatina (PC) v 1. linii léčby pacientů s adenokarcinomem plic a mutací EGFR. Nábor pacientů do této studie byl zahájen v dubnu 2009. Pacienti zařazovaní do studie nebyli předtím léčeni chemoterapií ani inhibitory EGFR, celkem se předpokládá zařazení 330 pacientů v poměru 2 : 1 (afatinib vs. chemoterapie pemetrexedem 500 mg/m2 + cisplatinou 75 mg/m2 každé 3 týdny).

Komentář ke studii

MUDr. Ondřej Venclíček; MUDr. Marcela Tomíšková

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pro autory

  • Rozsah příspěvku není pevně určen, jedná se pouze o doporučení. Podle typu sazby tvoří přibližně 3 normostrany (NS) textu 1 tiskovou stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znaků včetně mezer).
  • Obrázky, schémata, tabulky, rtg snímky apod. mohou být dodány v elektronické formě nebo na papíře. U grafů a schémat stačí i jednoduchý návrh nakreslený tužkou – grafickou úpravu zajistíme v redakci.
  • Příspěvek přijatý k publikaci bude honorován.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky