Bezpečnost a účinnost nilotinibu u pacientů s nově diagnostikovanou CML v chronické fázi starších 65 let – aktualizované výsledky studie ENESTnd

Číslo: 3 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem, Téma čísla
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Údaje z randomizované multicentrické studie III. fáze ENESTnd po 24 měsících sledování prokázaly lepší výsledky při léčbě nilotinibem v porovnání s imatinibem, s významně vyšší četností kompletní cytogenetické odpovědi (CCyR – complete cytogenetic response) a velké molekulární odpovědi (MMR – major molecular response) a významně nižší četností progrese do akcelerované fáze/blastické krize (AP/BC).

Komentář ke studii

MUDr. Michal Karas

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pro autory

  • Rozsah příspěvku není pevně určen, jedná se pouze o doporučení. Podle typu sazby tvoří přibližně 3 normostrany (NS) textu 1 tiskovou stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znaků včetně mezer).
  • Obrázky, schémata, tabulky, rtg snímky apod. mohou být dodány v elektronické formě nebo na papíře. U grafů a schémat stačí i jednoduchý návrh nakreslený tužkou – grafickou úpravu zajistíme v redakci.
  • Příspěvek přijatý k publikaci bude honorován.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky