Účinnost a bezpečnost pazopanibu v léčbě pacientů s metastatickým renálním karcinomem

Číslo: 2 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Úvod

Renální karcinom (RCC – renal cell carcinoma) patří celosvětově mezi nejčastěji se vyskytující malignity, přičemž v 80 % případů se jedná o světlobuněčný RCC. U vysokého procenta pacientů s tímto nádorem nacházíme abnormality genu VHL (von Hippel-Lindau), jako jsou ztráta heterozygozity, mutace zbylé alely či inaktivace genu prostřednictvím hypermetylace. Tyto abnormality způsobují alteraci proteinu VHL, který za normálních okolností degraduje hypoxií indukovaný faktor α (HIF-α), a kumulaci HIF-α, jenž vytváří komplex s HIF-β. Vzniklý komplex následně proniká do buněčného jádra, kde zvyšuje transkripci hypoxií indukovaných genů včetně genu pro vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) či destičkový růstový faktor (PDGF), které mohutně stimulují angiogenezi i nádorové bujení.

Poznání těchto patofyziologických procesů umožnilo vývoj nových látek, které se později dostaly i do klinické praxe. Mezi ně patří také pazopanib, nový perorální tyrosinkinázový inhibitor zaměřený vůči receptorům pro VEGF (VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3), PDGF (PDGFR-α, PDGFR-β) a pro faktor kmenových buněk (c-kit).

Cíl studie

Cílem předkládané studie bylo posoudit účinnost a bezpečnost pazopanibu v léčbě pacientů s metastatickým RCC (mRCC).

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pro autory

  • Rozsah příspěvku není pevně určen, jedná se pouze o doporučení. Podle typu sazby tvoří přibližně 3 normostrany (NS) textu 1 tiskovou stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znaků včetně mezer).
  • Obrázky, schémata, tabulky, rtg snímky apod. mohou být dodány v elektronické formě nebo na papíře. U grafů a schémat stačí i jednoduchý návrh nakreslený tužkou – grafickou úpravu zajistíme v redakci.
  • Příspěvek přijatý k publikaci bude honorován.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky