Antikardiolipinové protilátky u pacientů užívajících antipsychotika

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie
Citace: Halacheva K, Dimova S, Tolev T, et al. Elevated anticardiolipin antibodies in schizophrenic patients before and during neuroleptic medication. Psychiatry Res 2009;169:51–5.

Cílem recentní studie bylo zhodnotit prevalenci IgG a IgM antikardiolipinových (aCL) protilátek u schizofreniků, respektive jejich možný vztah k užívání antipsychotik a k výskytu psychotických symptomů. Hodnocení bylo provedeno u celkem 23 nemocných s akutní epizodou chronické schizofrenie a 20 zdravých dobrovolníků. U schizofreniků byly oproti kontrolám zjištěny signifikantně vyšší hladiny obou typů protilátek namířených proti aCL, jež však nikterak nekorelovaly s neuroleptickou léčbou ani psychotickými symptomy.

Literatura

Halacheva K, Dimova S, Tolev T, et al. Elevated anticardiolipin antibodies in schizophrenic patients before and during neuroleptic medication. Psychiatry Res 2009;169:51–5.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pro autory

  • Rozsah příspěvku není pevně určen, jedná se pouze o doporučení. Podle typu sazby tvoří přibližně 3 normostrany (NS) textu 1 tiskovou stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znaků včetně mezer).
  • Obrázky, schémata, tabulky, rtg snímky apod. mohou být dodány v elektronické formě nebo na papíře. U grafů a schémat stačí i jednoduchý návrh nakreslený tužkou – grafickou úpravu zajistíme v redakci.
  • Příspěvek přijatý k publikaci bude honorován.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky