Konference o intersticiálních plicních procesech/idiopatické plicní fibróze

Ve dnech 23.–24. listopadu 2018 proběhla v Lindner hotelu v Praze Konference o IPP/IPF. Tuto vzdělávací akci uspořádala Sekce pro intersticiální plicní procesy České pneumologické a ftizeologické společnosti ČSL JEP, z.s., s… celý článek >>

 

Strategie léčby CHOPN z pohledu snižování počtu exacerbací a postavení fixních kombinací v léčbě CHOPN

MUDr. Ondřej Kudela; MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.; doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Mezi hlavní cíle udržovací léčby chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) patří zmírnění symptomů nemoci a snížení frekvence a tíže akutních exacerbací (AE). Udržovací léčba CHOPN se opírá o dlouhodobě působící… celý článek >>

 

Nový bazální inzulinový analog degludek vstoupil do klinické praxe

kognitivdoc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

U řady diabetiků se stále nedaří dosáhnout normální hodnoty glykovaného hemoglobinu, která je parametrem kompenzace diabetu. Jedním z faktorů jsou hypoglykemie provázející inzulinovou léčbu. Nový dlouze působící inzulinový… celý článek >>

 

Výsledky léčby alirocumabem ve studiích ODYSSEY OUTCOMES (s důrazem na novější data tohoto programu)

prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc.; MUDr. Jakub Víšek, Ph.D.

Studie ODYSSEY OUTCOMES hodnotila vliv léčby alirocumabem na vývoj kardiovaskulární (KV) mortality/morbidity u pacientů po akutním koronárním syndromu. Značná část pacientů utrpí po první kardiovaskulární příhodě další,… celý článek >>

 

Porovnání trendů terapie diabetu v České republice s aktuálními mezinárodními doporučeními

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.; Mgr. Klára Benešová; RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.; prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Práce porovnává aktuální trendy v prevalenci léčby antidiabetiky u populace diabetiků České republiky. Nejvyšší prevalenci vykazuje metformin, progresivně roste u gliptinů a gliflozinů, klesá u sulfonylurey. Příznivý trend je… celý článek >>

 

Kombinovaná léčba hypertenze v roce 2019

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Arteriální hypertenze patří k nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním v dospělé populaci. I přes pokroky ve farmakoterapii se nám nedaří dosáhnout cílových hodnot, a tím kontroly krevního tlaku. Léčbu lze zahájit… celý článek >>

 

Vydáno online

Pokyny pro autory

  • Rozsah příspěvku není pevně určen, jedná se pouze o doporučení. Podle typu sazby tvoří přibližně 3 normostrany (NS) textu 1 tiskovou stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znaků včetně mezer).
  • Obrázky, schémata, tabulky, rtg snímky apod. mohou být dodány v elektronické formě nebo na papíře. U grafů a schémat stačí i jednoduchý návrh nakreslený tužkou – grafickou úpravu zajistíme v redakci.
  • Příspěvek přijatý k publikaci bude honorován.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky