Menu

Obory:
- kardiologie
- vnitřní lékařství
- onkologie

Připravujeme další čísla:
- ortopedie
- onkologie

Obsah aktuálního čísla časopisu 1 / 2014

Zkušenost s léčbou cabazitaxelem u pacienta s karcinomem prostaty
MUDr. Michaela Zábojníková

Účinek léčby cabazitaxelem u staršího pacienta s hormonálně rezistentním karcinomem prostaty
MUDr. Markéta Pospíšková

Pacientka s adenokarcinomem rektosigmatu generalizovaným do plic léčená bevacizumabem v 1. linii
MUDr. Marta Holíková

Everolimus ve 2. linii paliativní bioterapie u nemocného s metastazujícím renálním karcinomem s klinicky závažnými projevy paraneoplastické polyglobulie
Doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.

Sekvenční bioterapie pokročilého karcinomu ledviny
MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Pět let biologicky cílené léčby u nemocného s adenokarcinomem plic
MUDr. Šárka Trhlíková; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.; MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D.; MUDr. Dagmar Slípková

Cabazitaxel ve 2. linii kastračně rezistentního karcinomu prostaty – efektivní kontrola generalizovaného karcinomu prostaty
MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Petr Opletal

Číst toto číslo online »

Pokyny pro autory

  • Rozsah příspěvku není pevně určen, jedná se pouze o doporučení. Podle typu sazby tvoří přibližně 3 normostrany (NS) textu 1 tiskovou stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znaků včetně mezer).
  • Obrázky, schémata, tabulky, rtg snímky apod. mohou být dodány v elektronické formě nebo na papíře. U grafů a schémat stačí i jednoduchý návrh nakreslený tužkou – grafickou úpravu zajistíme v redakci.
  • Příspěvek přijatý k publikaci bude honorován.

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky