Obsah aktuálního čísla časopisu 4 / 2014


Léčba paliperidon palmitátem v klinické praxi
Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.

Agomelatin – jeho využití v klinické praxi
MUDr. Sylva Racková, Ph.D.; MUDr. Luboš Janů, Ph.D.

Léčba deprese trazodonem v klinické praxi
Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

memantin
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Nalmefen jako nová léčebná strategie vedoucí ke snížení spotřeby alkoholu u osob na alkoholu závislých
MUDr. Dušan Randák

Léčba deprese agomelatinem
Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.


Číst toto číslo online »

Pokyny pro autory

  • Rozsah příspěvku není pevně určen, jedná se pouze o doporučení. Podle typu sazby tvoří přibližně 3 normostrany (NS) textu 1 tiskovou stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znaků včetně mezer).
  • Obrázky, schémata, tabulky, rtg snímky apod. mohou být dodány v elektronické formě nebo na papíře. U grafů a schémat stačí i jednoduchý návrh nakreslený tužkou – grafickou úpravu zajistíme v redakci.
  • Příspěvek přijatý k publikaci bude honorován.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky